有关千字文的诗词(千字文古诗)

1.千字文古诗

天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。

日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)。寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。

闰余成岁 (rùn yú chéng suì), 律吕调阳 (lǜ lǚ tiáo yáng)。云腾致雨 (yún téng zhì yǔ), 露结为霜 (lù jié wéi shuāng)。

金生丽水 (jīn shēng lì shuǐ), 玉出昆冈 (yù chū kūn gāng)。剑号巨阙 (jiàn hào jù què), 珠称夜光 (zhū chēng yè guāng)。

果珍李柰 (guǒ zhēn lǐ nài), 菜重芥姜 (cài zhòng jiè jiāng)。海咸河淡 (hǎi xián hé dàn), 鳞潜羽翔 (lín qián yǔ xiáng)。

龙师火帝 (lóng shī huǒ dì), 鸟官人皇 (niǎo guān rén huáng)。始制文字 (shǐ zhì wén zì), 乃服衣裳 (nǎi fú yī cháng)。

推位让国 (tuī wèi ràng guó), 有虞陶唐 (yǒu yú táo táng)。吊民伐罪 (diào mín fá zuì), 周发殷汤 (zhōu fā yīn tāng)。

坐朝问道 (zuò cháo wèn dào), 垂拱平章 (chuí gǒng píng zhāng)。爱育黎首 (ài yù lí shǒu), 臣伏戎羌 (chén fú róng qiāng)。

遐迩一体 (xiá ěr yī tǐ), 率宾归王 (shuài bīn guī wáng)。鸣凤在竹 (míng fèng zài zhú), 白驹食场 (bái jū shí chǎng)。

化被草木 (huà bèi cǎo mù), 赖及万方 (lài jí wàn fāng)。盖此身发 (gài cǐ shēn fà), 四大五常 (sì dà wǔ cháng)。

恭惟鞠养 (gōng wéi jū yǎng), 岂敢毁伤 (qǐ gǎn huǐ shāng)。女慕贞洁 (nǚ mù zhēn jié), 男效才良 (nán xiào cái liáng)。

知过必改 (zhī guò bì gǎi), 得能莫忘 (dé néng mò wàng)。罔谈彼短 (wǎng tán bǐ duǎn), 靡恃己长 (mí shì jǐ cháng)。

信使可覆 (xìn shǐ kě fù), 器欲难量 (qì yù nán liáng)。墨悲丝染 (mò bēi sī rǎn), 诗赞羔羊 (shī zàn gāo yáng)。

景行维贤 (jǐng xíng wéi xián), 克念作圣 (kè niàn zuò shèng)。德建名立 (dé jiàn míng lì), 形端表正 (xíng duān biǎo zhèng)。

空谷传声 (kōng gǔ chuán shēng), 虚堂习听 (xū táng xí tīng)。祸因恶积 (huò yīn è jí), 福缘善庆 (fú yuán shàn qìng)。

尺璧非宝 (chǐ bì fēi bǎo), 寸阴是竞 (cùn yīn shì jìng)。资父事君 (zī fù shì jūn), 曰严与敬 (yuē yán yǔ jìng)。

孝当竭力 (xiào dāng jié lì), 忠则尽命 (zhōng zé jìn mìng)。临深履薄 (lín shēn lǚ báo), 夙兴温凊 (sù xīng wēn qìng)。

似兰斯馨 (sì lán sī xīn), 如松之盛 (rú sōng zhī shèng)。川流不息 (chuān liú bù xī), 渊澄取映 (yuān chéng qǔ yìng)。

容止若思 (róng zhǐ ruò sī), 言辞安定 (yán cí ān dìng)。笃初诚美 (dǔ chū chéng měi), 慎终宜令 (shèn zhōng yì lìng)。

荣业所基 (róng yè suǒ jī), 籍甚无竟 (jí shèn wú jìng)。学优登仕 (xué yōu dēng shì), 摄职从政 (shè zhǐ cóng zhèng)。

存以甘棠 (cún yǐ gān táng), 去而益咏 (qù ér yì yǒng)。乐殊贵贱 (yuè shū guì jiàn), 礼别尊卑 (lǐ bié zūn bēi)。

上和下睦 (shàng hé xià mù), 夫唱妇随 (fū chàng fù suí)。外受傅训 (wài shòu fù xùn), 入奉母仪 (rù fèng mǔ yí)。

诸姑伯叔 (zhū gū bó shú), 犹子比儿 (yōu zǐ bǐ ér)。孔怀兄弟 (kǒng huái xiōng dì), 同气连枝 (tóng qì lián zhī)。

交友投分 (jiāo yǒu tóu fēn), 切磨箴规 (qiē mó zhēn guī)。仁慈隐恻 (rén cí yǐn cè), 造次弗离 (zào cì fú lí)。

节义廉退 (jié yì lián tuì),颠沛匪亏 (diān pèi fěi kuī)。性静情逸 (xìng jìng qíng yì),心动神疲 (xīn dòng shén pí)。

守真志满 (shǒu zhēn zhì mǎn),逐物意移 (zhú wù yì yí)。坚持雅操 (jiān chí yǎ cāo),好爵自縻 (hǎo jué zì mí)。

都邑华夏 (dū yì huá xià),东西二京 (dōng xī èr jīng)。背邙面洛 (bèi máng miàn luò),浮渭据泾 (fú wèi jù jīng)。

宫殿盘郁 (gōng diàn pán yù),楼观飞惊 (lóu guàn fēi jīng)。图写禽兽 (tú xiě qín shòu),画彩仙灵 (huà cǎi xiān líng)。

丙舍旁启 (bǐng shè páng qǐ),甲帐对楹 (jiǎ zhàng duì yíng)。肆筵设席 (sì yán shè xí),鼓瑟吹笙 (gǔ sè chuī shēng)。

升阶纳陛 (shēng jiē nà bì),弁转疑星 (biàn zhuàn yí xīng)。右通广内 (yòu tōng guǎng nèi),左达承明 (zuǒ dá chéng míng)。

既集坟典 (jì jí fén diǎn),亦聚群英 (yì jù qún yīng)。杜稿钟隶 (dù gǎo zhōng lì),漆书壁经 (qī shū bì jīng)。

府罗将相 (fǔ luó jiàng xiàng),路侠槐卿 (lù jiā huái qīng)。户封八县 (hù fēng bā xiàn),家给千兵 (jiā jǐ qiān bīng)。

高冠陪辇 (gāo guān péi niǎn),驱毂振缨 (qū gǔ zhèn yīng)。世禄侈富 (shì lù chǐ fù),车驾肥轻 (chē jià féi qīng)。

策功茂实 (cè gōng mào shí),勒碑刻铭 (lè bēi kè míng)。磻溪伊尹 (pán xī yī yǐn),佐时阿衡 (zuǒ shí ē héng)。

奄宅曲阜 (yǎn zhái qū fù),微旦孰营 (wēi dàn shú yíng)。桓公匡合 (huán gōng kuāng hé), 济弱扶倾 (jì ruò fú qīng)。

绮回汉惠 (qǐ huí hàn huì), 说感武丁 (yuè gǎn wǔ dīng)。俊乂密勿 (jùn yì mì wù), 多士实宁 (。

有关千字文的诗词幸福,有关千字文的资料,有关千字文的

2.千字文整篇的诗有什么

tiān dì xuán huángyǔ zhòu hóng huāng天 地 玄 黄宇 宙 洪 荒rì yuè yíng zèchén xiù liè zhāng日 月 盈 昃辰 宿 列 张hán lái shǔ wǎngqiū shōu dōng cáng寒 来 暑 往秋 收 冬 藏rùn yú chéng suìlǜlǚtiáo yáng闰 馀 成 岁律 吕 调 阳yún téng zhì yǔlù jié wéi shuāng云 腾 致 雨露 结 为 霜jīn shēng lì shuǐyù chū kūn gāng金 生 丽 水玉 出 昆 冈jiàn hào jù quèzhū chēng yè guāng剑 号 巨 阙珠 称 夜 光guǒ zhēn lǐ nàicài zhòng jiè jiāng果 珍 李 柰菜 重 芥 姜hǎi xián hé dànlín qián yǔ xiáng海 咸 河 淡鳞 潜 羽 翔lóng shī huǒ dìniǎo guān rén huáng龙 师 火 帝鸟 官 人 皇shǐ zhì wén zìnǎi fú yī chang始 制 文 字乃 服 衣 裳tuī wèi ràng guóyǒu yú táo táng推 位 让 国有 虞 陶 唐diào mín fá zuìzhōu fā yīn tāng吊 民 伐 罪周 发 殷 汤zuò cháo wèn dàochuí gǒng píng zhāng坐 朝 问 道垂 拱 平 章ài yù lí shǒuchén fú róng qiāng爱 育 黎 首臣 伏 戎 羌xiá ěr yī tǐshuài bīn guī wáng遐 迩 一 体率 宾 归 王míng fèng zài zhubái jū shí cháng鸣 凤 在 竹白 驹 食 场huà bèi cǎo mùlài jí wàn fāng化 被 草 木赖 及 万 方gài cǐ shēn fàsì dà wǔ chang盖 此 身 发四 大 五 常gōng wéi jū yǎngqǐ gǎn huǐ shāng恭 惟 鞠 养岂 敢 毁 伤nǚ mù zhēn jiénán xiào cái liáng女 慕 贞 洁男 效 才 良zhī guò bì gǎidé néng mò wàng知 过 必 改得 能 莫 忘wǎng tán bǐ duǎnmǐ shì jǐ cháng罔 谈 彼 短靡 恃 己 长xìn shǐ kě fùqì yù nán liáng信 使 可 复器 欲 难 量mò bēi sī rǎnshī zàn gāo yáng墨 悲 丝 染诗 赞 羔 羊jǐng xíng wéi xiánkè niàn zuò shèng景 行 维 贤克 念 作 圣dé jiàn míng lìxíng duān biǎo zhèng德 建 名 立形 端 表 正kōng gǔ chuán shēngxū táng xí tīng空 谷 传 声虚 堂 习 听huò yīn è jīfú yuán shàn qìng祸 因 恶 积福 缘 善 庆chǐ bì fēi bǎocùn yīn shì jìng尺 璧 非 宝寸 阴 是 竞zī fù shì jūnyuē yán yǔ jìng资 父 事 君曰 严 与 敬xiào dāng jié lìzhōng zé jìn mìng孝 当 竭 力忠 则 尽 命lín shēn lǚ bósù xīng wēn qìng临 深 履 薄夙 兴 温 凊sì lán sī xīnrú sōng zhī shèng似 兰 斯 馨如 松 之 盛chuān liú bù xīyuān chéng qǔ yìng川 流 不 息渊 澄 取 映róng zhǐ ruò sīyán cí ān dìng容 止 若 思言 辞 安 定dǔ chū chéng měishèn zhōng yí lìng笃 初 诚 美慎 终 宜 令róng yè suǒ jījí shèn wú jìng荣 业 所 基籍 甚 无 竟xué yōu dēng shìshè zhí cóng zhèng学 优 登 仕摄 职 从 政cún yǐ gān tángqù ér yì yǒng存 以 甘 棠去 而 益 咏yuè shū guì jiànlǐ bié zūn bēi乐 殊 贵 贱礼 别 尊 卑shàng hé xià mùfū chàng fù suí上 和 下 睦夫 唱 妇 随wài shòu fù xùnrù fèng mǔ yí外 受 傅 训入 奉 母 仪zhū gū bó shūyóu zǐ bǐ ér诸 姑 伯 叔犹 子 比 儿kǒng huái xiōng dìtóng qì lián zhī孔 怀 兄 弟同 气 连 枝jiāo yǒu tóu fènqiē mó zhēn guī交 友 投 分切 磨 箴 规rén cí yǐn cèzào cì fú lí仁 慈 隐 恻造 次 弗 离jié yì lián tuìdiān pèi fēi kuī节 义 廉 退颠 沛 匪 亏xìng jìng qíng yìxīn dòng shén pí性 静 情 逸心 动 神 疲shǒu zhēn zhì mǎnzhú wù yì yí守 真 志 满逐 物 意 移jiān chí yǎ cāohǎo jué zì mí坚 持 雅 操好 爵 自 縻dū yì huá xiàdōng xī èr jīng都 邑 华 夏东 西 二 京bèi máng miàn luòfú wèi jù jīng背 邙 面 洛浮 渭 据 泾gōng diàn pán yùlóu guàn fēi jīng宫 殿 盘 郁楼 观 飞 惊tú xiě qín shòuhuà cǎi xiān líng图 写 禽 兽画 彩 仙 灵bǐng shè páng qǐjiǎ zhàng duì yíng丙 舍 旁 启甲 帐 对 楹sì yán shè xígǔ sè chuī shēng肆 筵 设 席鼓 瑟 吹 笙shēng jiē nà bìbiàn zhuàn yí xīng升 阶 纳 陛弁 转 疑 星yòu tōng guǎng nèizuǒ dá chéng míng右 通 广 内左 达 承 明jì jí fén diǎnyì jù qún yīng既 集 坟 典亦 聚 群 英dù gǎo zhōng lìqī shū bì jīng杜 稿 钟 隶漆 书 壁 经fǔ luó jiàng xiànglù xiá huái qīng府 罗 将 相路 侠 槐 卿hù fēng bā xiànjiā jǐ qiān bīng户 封 八 县家 给 千 兵gāo guān péi niǎnqū gǔ zhèn yīng高 冠 陪 辇驱 毂 振 缨shì lù chǐ fùchē jià féi qīng世 禄 侈 富车 驾 肥 轻cè gōng mào shílè bēi kè míng策 功 茂 实勒 碑 刻 铭pán xī yī yǐnzuǒ shí ā héng磻 溪 伊 尹佐 时 阿 衡yǎn zhái qū fùwēi dàn shú yíng奄 宅 曲 阜微 旦 孰 营huán gōng kuāng héjì ruò fú qīng桓 公 匡 合济 弱 扶 倾qǐ huí hàn huìyuè gǎn wǔ dīng绮 回 汉 惠说 感 武 丁jùn yì mì wùduō shì shí níng俊 乂 密 勿多 士 寔 宁jìn chǔ gēng bàzhào wèi kùn héng晋 楚 更 霸赵 魏 困 横jiǎ tú miè guójiàn tǔ huì méng假 途 灭 虢践 土 会 盟hé zūn yuē fǎhán bì fán xíng何 遵 约 法韩 弊 烦 刑qǐ jiǎn pō mùyòng jūn zuì jīng起 翦 颇 牧用 军 最 精xuān wēi shā mòchí yù dān qīng宣 威 沙 漠驰 誉 丹 青jiǔ zhōu yǔ jìbǎi jùn qín bìng九 州 禹 迹百 郡 秦 并yuè zōng tài dàishàn zhǔ yún tíng岳 宗 泰 岱禅 主 云 亭yàn mén zǐ sàijī tián chì chéng雁 门 紫 塞鸡 田 赤 城kūn chí jié shíjù yě dòng tíng昆 池 碣 石钜 野 洞 庭kuàng yuǎn mián miǎoyán xiù yǎo míng旷 远 绵 邈岩 岫 杳 冥zhì běn yú nóngwù zī jià sè治 本 于 农务 兹 稼 穑chù zǎi nán mǔwǒ yì shǔ jì俶 载 南 亩我 艺 黍 稷shuì shú gòng xīnquàn shǎng chù zhì税 熟 贡 新劝 赏 黜 陟mèng kē dūn sùshǐ yú bǐng zhí孟 轲 敦 素史 鱼 秉 直shù jī zhōng yōngláo qiān jǐn chì庶 几 中 庸劳 谦 谨 敕líng yīn chá lǐjiàn mào biàn 。

诗词,千字文

3.关于唐诗的千字文

蒙学时是我给孩子定的:弟子规(据说是浓缩的论语)、三字经(天文地理数学历史的萌芽)、千字文(古时专用的识字教材)

后面的是小家伙自己安排的:《老子》、《论语》、《大学》、《孟子》、《中庸》,觉得这个顺序有铺垫并且将繁易错开,挺不错,就同意了。 而《易经》是群经之首,万经之王,我的构想是等小朋友将来学有余力之时再来读易经、诗经等。

南宋著名理学家朱熹认为“先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以定其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处”。

王财贵教授所提倡的顺序是:“一开始所选用的教材是论语、老子和唐诗,一是儒家之本,一是道家之源,一是公认的文学之宝,三本都是很重要而基本的,可供采择给初学者。当然这三本都背过了,或许可以让他背孟子、诗经、易经等……”

七田真的说法是,其实不管所读的经典为何,作用都是一样的,经典就是一种可以实现大脑素质飞跃的工具。

三字经里的说法:“凡训蒙,须讲究。详训诂,明句读。 为学者,必有初。小学终,至四书。 论语者,二十篇;群弟子,记善言。 孟子者,七篇止;讲道德,说仁义。 作中庸,子思笔;自修齐,至平治。 孝经通,四书熟,如六经,始可读。。。。经既明,方读子。撮其要,记其事。 五子者,有荀扬,文中子,及老庄。 经子通,读诸史,考世系,知终始。”

4.关于唐诗的千字文

蒙学时是我给孩子定的:弟子规(据说是浓缩的论语)、三字经(天文地理数学历史的萌芽)、千字文(古时专用的识字教材) 后面的是小家伙自己安排的:《老子》、《论语》、《大学》、《孟子》、《中庸》,觉得这个顺序有铺垫并且将繁易错开,挺不错,就同意了。

而《易经》是群经之首,万经之王,我的构想是等小朋友将来学有余力之时再来读易经、诗经等。南宋著名理学家朱熹认为“先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以定其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处”。

王财贵教授所提倡的顺序是:“一开始所选用的教材是论语、老子和唐诗,一是儒家之本,一是道家之源,一是公认的文学之宝,三本都是很重要而基本的,可供采择给初学者。当然这三本都背过了,或许可以让他背孟子、诗经、易经等……” 七田真的说法是,其实不管所读的经典为何,作用都是一样的,经典就是一种可以实现大脑素质飞跃的工具。

三字经里的说法:“凡训蒙,须讲究。详训诂,明句读。

为学者,必有初。小学终,至四书。

论语者,二十篇;群弟子,记善言。 孟子者,七篇止;讲道德,说仁义。

作中庸,子思笔;自修齐,至平治。 孝经通,四书熟,如六经,始可读。

经既明,方读子。

撮其要,记其事。 五子者,有荀扬,文中子,及老庄。

经子通,读诸史,考世系,知终始。”。

5.千字文可以集成李白的诗吗,是哪首,请说明

卷一 (古诗五十九首)古风五十九首其一大雅久不作。

吾衰竟谁陈。王风委蔓草。

战国多荆榛。龙虎相啖食。

兵戈逮狂秦。正声何微茫。

哀怨起骚人。扬马激颓波。

开流荡无垠。废兴虽万变。

宪章亦已沦。自从建安来。

绮丽不足珍。圣代复元古。

垂衣贵清真。群才属休明。

乘运共跃鳞。文质相炳焕。

众星罗秋□。 【上日下文】我志在删述。

垂辉映千春。希圣如有立。

绝笔于获麟。其二蟾蜍薄太清。

蚀此瑶台月。圆光亏中天。

金魄遂沦没。□□入紫微。

【虫带】【虫东】大明夷朝晖。浮云隔两曜。

万象昏阴霏。萧萧长门宫。

昔是今已非。桂蠹花不实。

天霜下严威。沈叹终永夕。

感我涕沾衣。其三秦皇扫六合。

虎视何雄哉。挥剑决浮云。

( 挥一作飞 )诸侯尽西来。明断自天启。

大略驾群才。收兵铸金人。

函谷正东开。铭功会稽岭。

骋望琅琊台。刑徒七十万。

起土骊山隈。尚采不死药。

茫然使心哀。连弩射海鱼。

长鲸正崔嵬。额鼻象五岳。

扬波喷云雷。鬈鬣蔽青天。

何由睹蓬莱。徐市载秦女。

楼船几时回。但见三泉下。

金棺葬寒灰。其四凤飞九千仞。

五章备彩珍。衔书且虚归。

空入周与秦。横绝历四海。

所居未得邻。吾营紫河车。

千载落风尘。药物秘海岳。

采铅青溪滨。时登大楼山。

举首望仙真。 ( 首一作手 )羽驾灭去影。

飚车绝回轮。尚恐丹液迟。

志愿不及申。徒霜镜中发。

羞彼鹤上人。桃李何处开。

此花非我春。唯应清都境。

长与韩众亲。其五太白何苍苍。

星辰上森列。去天三百里。

邈尔与世绝。中有绿发翁。

披云卧松雪。不笑亦不语。

冥栖在岩穴。我来逢真人。

长跪问宝诀。粲然启玉齿。

( 启玉齿一作忽自哂 )授以炼药说。铭骨传其语。

竦身已电灭。仰望不可及。

苍然五情热。吾将营丹砂。

永与世人别。其六代马不思越。

越禽不恋燕。情性有所习。

土风固其然。 ( 固其然一作其固然 )昔别雁门关。

今戍龙庭前。惊沙乱海日。

飞雪迷胡天。虮虱生虎□。

【虫几】【歇欠换鸟】心魂逐旌旃。苦战功不赏。

忠诚难可宣。谁怜李飞将。

白首没三边。其七五鹤西北来。

飞飞凌太清。仙人绿云上。

自道安期名。两两白玉童。

双吹紫鸾笙。去影忽不见。

回风送天声。我欲一问之。

( 一作举首远望之)飘然若流星。愿餐金光草。

寿与天齐倾。( 此诗另有一作客有鹤上仙。

飞飞凌太清。扬言碧云里。

自道安期名。两两白玉童。

双吹紫鸾笙。飘然下倒影。

倏忽无留形。遗我金光草。

服之四体轻。将随赤松去。

对博坐蓬瀛。)其八咸阳二三月。

宫柳黄金枝。绿帻谁家子。

卖珠轻薄儿。日暮醉酒归。

白马骄且驰。意气人所仰。

冶游方及时。子云不晓事。

晚献长杨辞。赋达身已老。

草玄鬓若丝。投阁良可叹。

但为此辈嗤。其九庄周梦胡蝶。

胡蝶为庄周。一体更变易。

万事良悠悠。乃知蓬莱水。

复作清浅流。青门种瓜人。

旧日东陵侯。富贵故如此。

( 故一作固 )营营何所求。其十齐有倜傥生。

鲁连特高妙。明月出海底。

一朝开光曜。却秦振英声。

后世仰末照。意轻千金赠。

顾向平原笑。吾亦澹荡人。

拂衣可同调。其十一黄河走东溟。

白日落西海。逝川与流光。

飘忽不相待。春容舍我去。

秋发已衰改。人生非寒松。

年貌岂长在。 (年貌一作颜色 )吾当乘云螭。

吸景驻光彩。( 上二句一作谁能学天飞。

吸景驻光彩。 )其十二松柏本孤直。

难为桃李颜。昭昭严子陵。

垂钓沧波间。身将客星隐。

心与浮云闲。长揖万乘君。

还归富春山。清风洒六合。

邈然不可攀。使我长叹息。

冥栖岩石间。其十三君平既弃世。

世亦弃君平。观变穷太易。

探元化群生。寂寞缀道论。

空帘闭幽情。驺虞不虚来。

□□有时鸣。 【上狱下鸟】【上族下鸟】安知天汉上。

白日悬高名。海客去已久。

谁人测沈冥。其十四胡关饶风沙。

萧索竟终古。木落秋草黄。

登高望戎虏。荒城空大漠。

边邑无遗堵。白骨横千霜。

嵯峨蔽榛莽。借问谁凌虐。

天骄毒威武。赫怒我圣皇。

劳师事鼙鼓。阳和变杀气。

发卒骚中土。三十六万人。

哀哀泪如雨。且悲就行役。

安得营农圃。不见征戍儿。

岂知关山苦。( 一本此下有争锋徒死节。

秉钺皆庸竖。战士死蒿莱。

将军获圭组。四句 )李牧今不在。

边人饲豺虎。其十五燕昭延郭隗。

遂筑黄金台。剧辛方赵至。

邹衍复齐来。奈何青云士。

弃我如尘埃。珠玉买歌笑。

糟糠养贤才。方知黄鹤举。

千里独徘徊。其十六宝剑双蛟龙。

雪花照芙蓉。精光射天地。

雷腾不可冲。一去别金匣。

飞沉失相从。风胡灭已久。

所以潜其锋。吴水深万丈。

楚山邈千重。雌雄终不隔。

神物会当逢。 ( 当一作相 )其十七金华牧羊儿。

乃是紫烟客。我愿从之游。

未去发已白。不知繁华子。

扰扰何所迫。昆山采琼蕊。

( 蕊一作蕤 )可以炼精魄。其十八天津三月时。

千门桃与李。朝为断肠花。

暮逐东流水。前水复后水。

古今相续流。新人非旧人。

年年桥上游。鸡鸣海色动。

谒帝罗公侯。月落西上阳。

( 西上阳一作上阳西 )余辉半城楼。衣冠照云日。

朝下散皇州。鞍马如飞龙。

黄金络马头。行人皆辟易。

志气横嵩丘。入门上高堂。

列鼎错珍羞。香风引赵舞。

清管随齐讴。七十紫鸳鸯。

双双戏庭幽。行乐争昼夜。

自言度千秋。功成身不退。

自古多愆尤。黄犬空叹息。

绿珠成衅雠。何如鸱夷子。

散发棹扁舟。 ( 棹一作弄 )其。

6.为了参加千字文大赛急求李白描写马鞍山的诗词50首(全部)

江上清风楼上月;诗中才子酒中仙。

太白楼,位于采石矶南面山坡下,又名青莲祠、谪仙楼,为纪念李白而建。建于唐元和年间,今存建筑为清光绪三年重建。

前后三进,主楼三层。楼内有木刻李白立、卧雕像狂到世人皆欲杀;醉来天子不能呼。

姚兴荥题太白楼爱国有诗侪杜甫;报君以士识汾阳。徐立纲题太白楼。

侪:辈、类。 汾阳:即郭子仪。

玄宗时为朔方节度使,平安史之乱,立有功勋。累官至太尉、中书令,封汾阳邵王,尚父。

世称郭汾阳。荐汾阳指李白与郭子仪的情谊,据说郭因罪当斩,李白极力相救,重荐于朝诗酒神仙,天自梦中传彩笔;楼上风月,人从江上拜宫袍。

李璋题太白楼诗酒神仙,吟魂醉魄归何处;江山如画,月色涛声共一楼。太白楼胜迹画图中,莫辜负此日登临,依山枕渚;奇才诗酒老,曾记取当年狂放,动地惊天。

太白楼荐汾阳再造唐家,并无尺土酬功,只落得采石青山,供当日神仙啸傲;喜妃子能谗学士,不是七言招怨,怎脱去名缰利锁,让先生诗酒逍遥。太白楼。

喜妃子句:指李白因醉酒作《清平调》被杨玉环诬陷之事侍金銮,谪夜郎,他心中有何得失穷通?但随遇而安,说什么仙,说什么狂,说什么文章身价,上下数千年,只有楚屈平、汉曼倩、晋陶渊明,能仿佛一个胸次;踞危矶,俯大江,这眼前更觉天空地阔。试凭栏远望,不可无诗,不可无酒,不可无奇谈快论!流连四五日,岂惟牛渚月、白纻云、青山烟雨,都收来百尺楼头。

黄琴士题太白楼。 金銮:唐宫殿名。

侍金銮指李白在天宝年间曾供奉翰林院、待诏金銮。 谪夜郎:李白于乾元元年被充军流放夜郎(今贵州桐梓县一带),途中遇赦得归。

夜郎,地名。 屈平:屈原名。

曼倩:东方朔字。 牛渚:安徽采石附近的牛渚山。

白纻:即马鞍山市北的白纻山脱身依旧仙归去;撒手还将月放回。捉月台谁作砥柱中流,激愤一腔忠义;俯瞰大江东去,开拓万里心胸。

捉月台举杯邀明月;荡胸生层云。问月亭。

举杯句:李白《月下独酌》:“举杯邀明月,对影成三人。” 荡胸句:杜甫《望岳》:“荡胸生层云,决眦入归鸟”去帆疑峡走;卷浪骇江飞。

清风亭千古诗才,蓬莱文章建安骨;一身傲气,青莲居士谪仙人。清风亭。

蓬莱句:李白诗有“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。”蓬莱是仙人的居所;建安骨即建安诗体,由汉魏时曹操父子及“邺中七贤”所创的诗歌风格把酒问青天,放眼已无高力士;登舟望秋月,旷怀犹忆谢将军。

清风亭。 高力土,唐潘州人,本姓冯。

少阉,圣历元年入宫,武则天令给事左右,宦官高延福收为养子,改姓高。以诛萧岑等有功,累官至骡骑大将军等要职,安史之乱,随玄宗入蜀,肃宗时遭流配,后死于途中。

传李白曾令其捧靴。 谢将军:谢朓,南齐陈郡阳夏人,字玄晖。

与谢灵运同族,称小谢,曾任宣城太守,为萧遥光诬陷死紫微九重,碧山万里;流水今日,明月前身。齐彦槐题李白衣冠冢。

紫微:星座名,三垣之一。 流水句:见司空图诗:“载瞻星辰,载歌幽人,流水今日,明月前身。”

意指李白心境莹亮,志趣清悠山间明月;江上清风。李白衣冠冢烂醉小天地;狂吟空古今。

李白衣冠冢举杯邀明月;放眼看青山。李白衣冠冢功名飞燕误;心迹大鹏俱。

李白衣冠冢高风大节同千古;明月梅花共一楼。李白衣冠冢偶呼明月问千古;恰对青山思故人。

李白衣冠冢明月有情公已去;青山无约我频来。李白衣冠冢千年醒眼何曾醉;到处风涛总是诗。

李白衣冠冢自公一去无狂客;此地千秋有盛名。李白衣冠冢神仙诗酒空千古;风月江天贮一楼。

李白衣冠冢老友一生惟子美;青山千载压玄晖。李白衣冠冢。

子美:杜甫字。 玄晖:即谢朓后身金粟前身月;对面青山侧面江。

李白衣冠冢。 金粟:佛家谓维摩诘之前身为“金粟如来”樽中美酒长须满;槛外长江空自流。

李白衣冠冢吾辈此中堪饮酒;先生在上莫题诗。李白衣冠冢更上一层,星辰可摘;不磨千古,诗卷长留。

李白衣冠冢楼压惊涛,万里江天供醉墨;山临幽壑,四时风物助诗怀。李白衣冠冢一碧江天,凭眺如今摩诘画;四时风月,畅怀尤胜少陵诗。

李白衣冠冢。 摩诘:王维字,曾作《辋川图》,有《王右丞集·画学秘诀》等。

少陵:即杜甫天籁风吹,如闻敏捷诗千首;江涛月涌,想见飘零酒一杯。李白衣冠冢。

天籁:自然界的声响,唐陆龟蒙诗:“唱既野芳坼,洲还天籁疏”才似仙名,诗酒高风传万古;地因人重,江山胜迹播千秋。李白衣冠冢如此江山,合作先生诗酒地;对兹风月,同销我辈古今愁。

李白衣冠冢千尺青山,妙句岂惟凌谢朓;一龛金粟,后身须信是如来。李白衣冠冢谗起七言,千古才人千古恨;快登百尺,一楼风景一楼诗。

李白衣冠冢对影成三人,贺监远邀明月;相知唯一已,谢公近在青山。李白衣冠冢。

贺监:即贺知章,曾任秘书监,故亦称贺监。 谢公:指谢朓此处其题诗,谁个敢为学士敌;江山曾捉月,我来甘拜酒仙狂。

李白衣冠冢惊世以文章,无怪才名齐工部;忧心惟社稷,请看慧眼识汾阳。李白衣冠冢。

工部:即杜甫。因杜曾为检校工部员外郎。

汾阳:即郭子仪诗界此重新,江上才人休错过;酒仙臣自许,醉来天子不能呼。李白衣冠冢长歌咏松风,依旧螺山。

7.弟子规千字文读后古诗词,体裁不限

弟子规千字读后感(一) 看名著看的是种内在的精华,如果你深入了这本书里面,其实会发觉有很多意想不到的东西在里面。

阅读是种精神的享受,是灵魂的升华。对于名著尤其如此,希望大家多学习,多多阅读名著,对自己提高修养都很有帮助!1、自从读了《弟子规》以后我知道人生需要考虑的还有很多很多,演戏很容易,做人却很难,戏可以演过无数次,人生的机会却只有一次;世上好演的是戏,难做的是人;戏是虚构的,人却是真实的;戏进而演的是人生,人生就像一场戏,心灵美好的人,梦也一定是美好的,真心的梦幻,绝不是虚幻)人活一口气,要活得有志气——为喘气而活,仅活着而已;活得有志气,死得也美丽。

昨天是曾经,是过去,今天是面临,是现实,不要在昨天里沉媚,应该在今天中开创!在学生主修的第四课“信”,我知道了能实践诺言,便是守信;不能实践诺言,无论是出自不得已,还是故意食言,都违反了做人的基本要求和处世的基本原则。母亲履行的责任像奏多情的细雨,润物细无声;父亲实践的责任像冬天狂舞的雪,寒面净心田。

同学们,父母永远的付出,不曾为回报等待,一心守候,只为子女成材。我们学了“入则孝”以后,心里面要念念不忘父母对我们的养育之恩,念念都要照顾到父母。

我们能以这样的心去做,就是善事父母,这就是做人的根本。百善孝为先。

《弟子规》里面的内容还有很多很多,需你自己去细细品味。生活似酒,人生像画,岁月如歌。

或许正是由于人生中有许多酸甜苦辣,才会使快乐的滋味更加甜蜜。2、学了《弟子规》之后我明白了不少道理,面对它我有一种相见恨晚的感觉,其中的“入则孝”、“出则悌”、“谨”、“信”、“泛爱众”、“亲仁”、“余力学文”组成了一个完整的道德系统,其核心是做人的“道”和“德”,就是通常说的“道德”。

在学习《弟子规》的同时我也反复拜读了蔡礼旭老师的《幸福美满的人生》这一宝书,越读越感到它的确是人生智慧处世宝典。蔡老师的“道”是超越时空的大自然运行法则。

“德”是教导人类如何顺从大自然的法则,不违背做人的原则。其精髓是父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信这五伦关系。

它教我们如何修身,按修身、齐家、治国、平天下的次第,不修身就不可能齐家、治国、平天下。中国是具有五千年灿烂文化的文明古国,知恩图报,尊老爱幼,待人诚恳……这些优良的传统从古至今都为人所熟知,翻开《弟子规》一读,就仿佛置身于文明当中,置身于做人的伦理大道当中。

百善孝为先。行孝是为人子的本分,但我往往注重以大行而实孝,却不曾注重细小。

而《弟子规》恰恰就告诉我们行孝必须从细小入手,要做到孝心常在,而非一时之念想。“恩欲报,怨欲忘,抱怨短,报恩长。”

这些足以让我心悦诚服,古人云:“受人滴水之恩,当以涌泉相报。”《弟子规》让我们知道感恩。

感恩给我们生命的人、感恩给我们知识的人、感恩给我们衣食的人、感恩给我们住所的人、感恩曾经批评过我们的人。将别人的爱永记于心,把别人的美德汲取。

完善自己,感动别人。弟子规千字读后感(二) 《弟子规》读后感 “读书法 有三到 心眼口 信皆要”这是我今天读了《弟子规》以后,印象最深的一句话。

因为以前读书时总不能集中精力,读书过后,也不记得自己读了什么,在书中学到了什么。读后就忘了。

这一直是我很困扰的一个问题。不过,今天我读完了《弟子规》以后,就从中学到了读书的方法,知道了怎样读书才是最有效率的。

在《弟子规》中这句话说道:心眼口 信皆要。意思就是说:在读书时要做到心到,眼到,口到,这三者缺一不可。

所谓心到,就是读书要专一,不能三心二意。我们往往会犯下这样的错误:一本书还没读完,就着急着读另一本书。

总认为别的书里有更多的精彩,从而丢下正在看的书,去读另一本书。或是放不下正在看的书,心里又想着看另一本精彩的书。

这样,读书时就如走马观花一样,读完后,也没学到什么。古时,就有这样一个人,为了中举,勤奋读书。

白天也读,晚上也读,吃饭时也读,睡觉时也读。但他手上的书,天天都换,一本没看完就看另一本。

考试的时间越来越近了,他手上的书也换的越来越快。终于,考试了,而考出来的成绩却是最后一名。

这个简单的小故事就告诉我们:读书时心要定,不能急于求成。书,是需要我们慢慢去读,才会越读越有味的。

俗话说得好——心急吃不了热豆腐。如果读书时一目十行,那么读了也是白读。

读书时,我们不仅要用心去读,也要用眼去读。读到哪里就看的哪里,这样精力才能集中。

精力集中了,读后就不怕忘了。还能增强记忆力。

如果我们看的是一本好书的话,那做到这一点的话,我们就会获益匪浅了。因为好书里有很多好的词语和精彩的句子,一边读一边看,自然而然就会累积很多成语、句子。

在以后写作文的时候,我们在书中学习的这些东西,就可以运用到作文里了,使我们的文章更加生动精彩。在平时与别人说话时,我们脑袋里储存的这些好词佳句也会在我们所说的话语中展现出来,不仅使人觉得自己很有才华,在这一同时也锻炼了我们。

8.智永千字文经常出现在古诗的字

智永,陈、隋间僧人,名法极,姓王,会稽人,善书法,尤工草书。为王羲之七世孙,王羲之第五子徽之之后。山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧,人称“永禅师”。常居永兴寺阁,临池学书。闭门习书三十年。初从萧子云学书法,后以先祖王羲之为宗,在永欣寺阁上潜心研习了30年。智永妙传家法,精力过人,隋唐间工书者鲜不临学。年百岁乃终。智果、辨才、虞世南均智永书法高足。

智永书法流传甚广,宋御府即曾收藏智永草书13件,真草10件。其《真草千字文》还一直流传至今。智永书《真书千字文》,早在唐代已随归化之僧、遣唐之使流传到东邻日本,对日本书道产生过不小的影响。传世的智永《草书千字文》共有两本。一为唐代传入日本的墨迹本,一为保存于陕西省西安碑林的北宋董薛嗣昌石刻本。《真草千字文》采用以楷书对释草书的方式,这是智永的创造,既便于学书者释读草字,又能让人同时欣赏他两种体裁的书法,可谓一举两得。

本《楷书千字文》,为隋代著名书法家智永的精品楷书书法作品,这与流传到日本的智永《草书千字文》是姊妹篇,全篇书法共161字,为千字文一部分,本卷智永楷书千字文可能是唯一存世的智永楷书贴,极其珍贵,智永书法内容为:

“千字文 敕员外散骑侍郎 周兴嗣次韵 智永

天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 寒来暑往 秋收冬藏 闰馀成岁 律吕调阳

云腾致雨 露结为霜 金生丽水 玉出昆冈 剑号巨阙 珠称夜光 果珍李柰 菜重芥姜

海咸河淡 鳞潜羽翔 龙师火帝 鸟官人皇 始制文字 乃服衣裳 推位让国 有虞陶唐

吊民伐罪 周发殷汤 坐朝问道 垂拱平章 爱育黎首 臣伏戎羌 遐迩一体 率宾归王

鸣凤在竹 白驹食场 化被草木 赖及万方”

智永《楷书千字文》法度谨严,一笔不苟,运笔精熟,飘逸之中犹存古意,其书温润秀劲兼而有之。对其书法的评价,各朝代的著名书画家在卷首、卷尾的题跋可窥一斑:

明代官员、学者、书画家陆师道(1510~1573年。 字子传,号元洲,后更号五湖。江苏苏州人,师事文徵明,诗、文、书、画所谓文氏四绝,著有《五湖集》、《左史子汉镌》等传于世)在智永《楷书千字文》卷首题:“永禅师墨妙”。 落款:“五湖山人”,铃印:“陆师道印”。

有关千字文的诗词

转载请注明出处梅香苑诗词网 » 有关千字文的诗词(千字文古诗)

资讯

有关成都味道的诗词(形容川菜的诗句有哪些?)

阅读(28)

本文主要为您介绍有关成都味道的诗词,内容包括形容川菜的诗句?,形容成都秋天的诗句古诗,“美酒成都堪送老,当垆仍是卓文君”是哪位诗人的名句?所指汉唐遗。《戏题寄上汉中王三首》杜甫蜀酒浓无敌,江鱼美可求。终思一酩酊,净扫雁池头。白话文

资讯

与化学变化有关的古诗词或成语(关于化学变化的诗句)

阅读(31)

本文主要为您介绍与化学变化有关的古诗词或成语,内容包括有关于物理变化和化学变化的成语和古诗!,化学变化诗词,以下哪个诗句包含化学变化?。千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。明·于谦《石灰吟》释义:(石灰石)只有经过千万次锤打才能从深山里开

资讯

有关读书的古诗词五言(关于读书的五言绝句古诗有哪些?)

阅读(28)

本文主要为您介绍有关读书的古诗词五言,内容包括关于读书的五言绝句古诗?,关于读书的五言绝句古诗大全,关于读书的古诗五言四律的。人心如良苗,得养乃滋长;苗以泉水灌,心以理义养。一日不读书,胸臆无佳想。一月不读书,耳目失精爽。 清.萧抡谓《

资讯

与徐有关的古诗词(含有徐字的诗句)

阅读(28)

本文主要为您介绍与徐有关的古诗词,内容包括含有徐字的诗句,含有"徐"字的诗句?,含有"徐"字的诗句?。徐娘身老谩多情。宋,陈克 《浣溪沙》2、当年戏马会东徐。宋,苏轼 《西江月·点点楼头细雨》3、 杖藜徐步转斜阳。宋,苏轼 《鹧鸪天·林断

资讯

与中秋有关的诗词有哪些(关于中秋节的诗句有哪些?)

阅读(30)

本文主要为您介绍与中秋有关的诗词有哪些,内容包括关于中秋节的诗句?,关于中秋节的古诗词,求一首中秋诗词,要有“和”的含义一首有关中秋的诗词,还要表现出。中秋节诗词选 《中秋》 (唐)李朴 皓魄当空宝镜升,云间仙籁寂无声; 平分秋色一轮满,长

资讯

有关知音的诗词一(有关"知音"的诗句有那些呐?)

阅读(42)

本文主要为您介绍有关知音的诗词一,内容包括有关"知音"的诗句有那些呐?,关于知音的诗句,关于知音的诗句。欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听?(岳飞小重山·昨夜寒蛩不住鸣 ) 海内存知己,天涯若比邻。 (王勃《送杜少府之任蜀州》) 知己知彼,

资讯

24节气有关的诗词带赏析(收集24节气的诗词)

阅读(33)

本文主要为您介绍24节气有关的诗词带赏析,内容包括收集24节气的诗词,二十四个节气诗句,有关二十四节气的诗词。二十四节气起源于黄河流域。远在春秋时代,就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四个节气。以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气

资讯

跟属有关的诗词(数与属的诗词)

阅读(33)

本文主要为您介绍跟属有关的诗词,内容包括数与属的诗词,有关十二生肖的诗句?,需要与五行有关的诗句。一去二三里,烟村四五家,楼台六七座,八九十支花.一别之后,两地相悬,只说是三四月,又谁知是五六年。七弦琴无心弹,八行书无可传,九连环从中

资讯

有关于药房的朗诵诗词(哪个有关于药的诗歌?)

阅读(33)

本文主要为您介绍有关于药房的朗诵诗词,内容包括赞美药房的诗歌和散文,歌颂药店药师的诗,哪个有关于药的诗歌?。药名诗:顾名思义即以药名入诗,且运用得当,贴切合理,可曲折委婉的表达人情事理。 宋•陈亚写的药名诗有一百多首,可惜大部分都已失传

资讯

有关武夷山的诗词及典故(关于武夷山的诗句?)

阅读(32)

本文主要为您介绍有关武夷山的诗词及典故,内容包括关于武夷山的诗句?,关于武夷山的诗句?,武夷山著名诗句。《武夷山》唐朝,李商隐只得流霞酒一杯,空中箫鼓几时回。武夷洞里生毛竹,老尽曾孙更不来。白话文释义:(被称为曾孙)的众乡人只得到仙人们赏

资讯

紫砂壶有关的诗词(紫砂壶的诗句有哪些)

阅读(27)

本文主要为您介绍紫砂壶有关的诗词,内容包括紫砂壶的诗句,与“紫砂壶”有关的诗句?,提紫砂壶的诗句。赞誉紫砂器皿的诗词自宋代以来﹐就有不少文人墨客题赋。据我所查得资料显示,北宋欧阳修不算第-人的话,起码都名于前列了吧!在此特录一首七律《

资讯

有关锦江天边的诗词(描写锦江的诗句有哪些?)

阅读(28)

本文主要为您介绍有关锦江天边的诗词,内容包括描写锦江的诗句?,描写锦江的诗句,关于锦城的诗句。1. 晓看红湿处,花重锦官城。 唐代:杜甫《春夜喜雨》释义:等天亮的时候,那潮湿的泥土上必定布满了红色的花瓣,锦官城的大街小巷也一定是一

资讯

有关农家赏景的诗词(描写农家风光的古诗)

阅读(27)

本文主要为您介绍有关农家赏景的诗词,内容包括农家赏景诗句?,描写农家风光的古诗,关于农家风光的诗。采菊东篱下,悠然见南山.莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚.「来闍黎新亭作」孟浩然八解禅林秀,三明给苑才。地偏香界远,心净水亭开。傍险山查立

资讯

有关成都味道的诗词(形容川菜的诗句有哪些?)

阅读(28)

本文主要为您介绍有关成都味道的诗词,内容包括形容川菜的诗句?,形容成都秋天的诗句古诗,“美酒成都堪送老,当垆仍是卓文君”是哪位诗人的名句?所指汉唐遗。《戏题寄上汉中王三首》杜甫蜀酒浓无敌,江鱼美可求。终思一酩酊,净扫雁池头。白话文

资讯

与化学变化有关的古诗词或成语(关于化学变化的诗句)

阅读(31)

本文主要为您介绍与化学变化有关的古诗词或成语,内容包括有关于物理变化和化学变化的成语和古诗!,化学变化诗词,以下哪个诗句包含化学变化?。千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。明·于谦《石灰吟》释义:(石灰石)只有经过千万次锤打才能从深山里开

资讯

有关读书的古诗词五言(关于读书的五言绝句古诗有哪些?)

阅读(28)

本文主要为您介绍有关读书的古诗词五言,内容包括关于读书的五言绝句古诗?,关于读书的五言绝句古诗大全,关于读书的古诗五言四律的。人心如良苗,得养乃滋长;苗以泉水灌,心以理义养。一日不读书,胸臆无佳想。一月不读书,耳目失精爽。 清.萧抡谓《

资讯

与徐有关的古诗词(含有徐字的诗句)

阅读(28)

本文主要为您介绍与徐有关的古诗词,内容包括含有徐字的诗句,含有"徐"字的诗句?,含有"徐"字的诗句?。徐娘身老谩多情。宋,陈克 《浣溪沙》2、当年戏马会东徐。宋,苏轼 《西江月·点点楼头细雨》3、 杖藜徐步转斜阳。宋,苏轼 《鹧鸪天·林断

资讯

与中秋有关的诗词有哪些(关于中秋节的诗句有哪些?)

阅读(30)

本文主要为您介绍与中秋有关的诗词有哪些,内容包括关于中秋节的诗句?,关于中秋节的古诗词,求一首中秋诗词,要有“和”的含义一首有关中秋的诗词,还要表现出。中秋节诗词选 《中秋》 (唐)李朴 皓魄当空宝镜升,云间仙籁寂无声; 平分秋色一轮满,长

资讯

有关知音的诗词一(有关"知音"的诗句有那些呐?)

阅读(42)

本文主要为您介绍有关知音的诗词一,内容包括有关"知音"的诗句有那些呐?,关于知音的诗句,关于知音的诗句。欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听?(岳飞小重山·昨夜寒蛩不住鸣 ) 海内存知己,天涯若比邻。 (王勃《送杜少府之任蜀州》) 知己知彼,

资讯

24节气有关的诗词带赏析(收集24节气的诗词)

阅读(33)

本文主要为您介绍24节气有关的诗词带赏析,内容包括收集24节气的诗词,二十四个节气诗句,有关二十四节气的诗词。二十四节气起源于黄河流域。远在春秋时代,就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四个节气。以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气

资讯

有关大寒节气诗词(有关于大寒节气的诗句有哪些)

阅读(28)

本文主要为您介绍有关大寒节气诗词,内容包括有关于大寒节气的诗句,关于大寒节气的诗句,大寒诗词。大寒大寒吟(宋 邵雍)旧雪未及消,新雪又拥户。阶前冻银床,檐头冰钟乳。清日无光辉,烈风正号怒。人口各有舌,言语不能吐。大寒(左河水)蜡树